Aktuality

Grantové programy Nadácie EPH

23.04.2019

Nadácia EPH prostredníctvom svojich grantových programov, ktoré majú presne stanovené podmienky a proces hodnotenia, podporuje aktivity z rôznych oblastí. Aktuálne je žiadosti možné predkladať v troch oblastiach, a síce Vzdelávanie a inovácie, Zdravie a šport a Znevýhodnené skupiny.

Vzdelávanie a inovácie:

 • alokácia:                                  50 000 Eur;
 • podpora pre 1 projekt:            2 500 EUR;
 • oprávnení žiadatelia:              základná škola, stredná škola alebo občianske združenie pri škole;
 • predkladanie žiadostí:            3.5.2019 do 24:00.

Zdravie a šport:

 • alokácia:                                  60 000 Eur;
 • podpora pre 1 projekt:            2 500 EUR;
 • oprávnení žiadatelia:      športové kluby, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom so znevýhodnením, mimovládne organizácie, školy a školské zariadenia;
 • predkladanie žiadostí:            3.5.2019 do 24:00.

Znevýhodnené skupiny:

a.      Oporný bod

 • alokácia:                                  150 000 Eur;
 • podpora pre 1 projekt:            6 000 EUR;
 • oprávnení žiadatelia:          domy na pol ceste, účelové zariadenia cirkvi, neštátne detské domovy, krízové centrá, mimovládne organizácie, občianske združenia, iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci;
 • predkladanie žiadostí:            3.5.2019 do 24:00.

 

b.      Zo života

 • alokácia:                                 100 000 Eur;
 • podpora pre 1 projekt:            6 000 EUR;
 • oprávnení žiadatelia:              hospice, mobilné hospice;
 • predkladanie žiadostí:            3.5.2019 do 24:00.

 

Zdroje:

https://nadaciaeph.sk/podpora/

https://nadaciaeph.sk/detail-programu/zucastnit-sa

https://nadaciaeph.sk/detail-programu/sport-na-dosah

https://nadaciaeph.sk/grantove-programy/znevyhodnene-skupiny/