Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 3 časť - Operačný program Kvalita životného prostredia

10.11.2016

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

Medzi hlavné ciele tohto operačného patria najmä:

- ochrana životného prostredia,

- efektívne využívanie prírodných zdrojov,

- protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene,

- podpora nízkouhlíkového hospodárstva.

V oblasti odpadového hospodárstva sa podpora zameriava hlavne na nakladanie, zhodnocovanie a spracovanie odpadov, čo má za cieľ prispieť k zníženiu ukladania odpadov na skládky. V rámci vodného hospodárstva pomoc smeruje  k budovaniu kanalizačných sietí, čistiarní odpadových vôd a zabezpečeniu dodávok bezpečnej pitnej vody pre obyvateľstvo. Podporné budú aj projekty, ktoré prispejú k zníženiu rizika vzniku veľkých povodní. Problematika zmeny klímy je riešená aj opatreniami na posilnenie zásahových kapacít na zvládanie rizík a mimoriadnych udalostí, na zlepšenie materiálno – technického vybavenia záchranných zložiek.

Prostriedky operačného programu sa plánujú využiť aj na realizáciu opatrení zameraných na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a skvalitnenie systému monitorovania a tiež na prieskum, monitorovanie a sanáciu environmentálnych záťaží. Podpora sa koncentruje aj na podporu aktivít zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti podnikov, zníženie energetickej náročnosti verejných budov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na podporu efektívnych systémov centrálneho zásobovania teplom.

Riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.