Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 5 časť - Operačný program Efektívna verejná správa

24.11.2016

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programom Efektívna verejná správa.

V rámci tohto operačného programu je podpora zameraná na aktivity, ktoré skvalitnia a zefektívnia verejnú správu a oblasť súdnictva, pričom hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti a mimovládne organizácie.

Služby, ktoré poskytuje štát, budú efektívne odpovedať potrebám občanov v 21. storočí a budú riešiť ich konkrétne životné situácie. Vybavenie bežných úkonov má byť pre občana rýchlejšie, pohodlnejšie a jednoduchšie. Základné služby budú dostupné na jednom mieste, či už na jednom úrade alebo online. Podporené budú aktivity na zefektívňovanie narábania s verejnými zdrojmi, zvýšenie transparentnosti a efektivity verejného obstarávania, profesionalizáciu úradov, zefektívňovanie výberu cla a daní a tiež na podporu boja proti korupcii.

Druhou podporenou oblasťou je reforma justície s cieľom dosiahnuť efektívnejší súdny systém a vyššiu vymáhateľnosť práva. Pre občana to bude znamenať skrátenie dĺžky súdnych konaní, zvýšenie miery vybavenosti nápadu vecí na súdoch, zníženie prieťahov v konaní a administratívnej záťaže. Budú podporené aj alternatívne nástroje riešenia sporov a poskytovanie právnej pomoci občanom.

Riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa  je Ministerstvo vnútra SR.

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.