Aktuality

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

18.04.2018

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu na projektové zámery za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „výzva“).

Z prostriedkov Európskej únie bolo na predmetnú výzvu vyčlenených 70 000 000 EUR. Maximálny príspevok, ktorý môže byť žiadateľovi poskytnutý, je 700 000 EUR. Termín na predkladanie projektových zámerov bol stanovený na 8. júna 2018.

Oprávnení žiadatelia:

  1. subjekty územnej samosprávy - obec, VÚC,
  2. nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov, zakladateľom ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“.

Oprávnené aktivity:

  1. výstavba nových budov,
  2. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
  3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
  4. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
  5. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
  6. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
  7. budovanie bezbariérových prístupov,
  8. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.