Aktuality

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

31.01.2019

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená v poradí už 47. výzva, ktorej cieľom je intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody (ďalej len „výzva“).

Alokácia:

  • 25 370 000 Eur.

Termíny hodnotiacich kôl:

  • termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:         28.02.2019;
  • termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:         30.04.2019;
  • termín uzavretia n. hodnotiaceho kola:         o 2 mesiace.

Oprávnení žiadatelia:

  • obce;
  • združenia obcí;
  • vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných vodovodov a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obce;
  • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obce.

Oprávnené aktivity:

Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov:

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.