Aktuality

Investície do akvakultúry

01.10.2018

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci operačného programu Rybné hospodárstvo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom sú produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky (ďalej len „výzva“).

Alokácia:

 • 1 727 730 EUR

Výška príspevku:

 • mikro, malý a stredný podnik:
  • maximálna výška príspevku na projekt je 500 000 EUR;
  • minimálna výška príspevku na projekt je 5 000 EUR.
 • ostatné podniky:
  • maximálna výška príspevku na projekt je 300 000 EUR,
  • minimálna výška príspevku na projekt je 3 000 EUR.

Termíny hodnotiacich kôl:

 1. termín uzatvorenia prvého hodnotiaceho kola:         31.10.2018;
 2. termín uzatvorenia druhého hodnotiaceho kola:       20.11.2018;
 3. termín uzatvorenia tretieho hodnotiaceho kola:        N/A.

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty vstupujúce do sektora akvakultúry, teda bez podnikateľskej histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia žiadosti, ale s podnikateľskou históriou v inej oblasti a subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia žiadosti):

 • samostatne hospodáriaci roľníci;
 • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka;
 • občianske združenia;
 • štátne podniky;
 • verejnoprávne inštitúcie;
 • rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom);
 • príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom);

Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia žiadosti (ukončený minimálne jeden účtovný rok). Nový subjekt v sektore akvakultúry je povinný preukázať zapísanú činnosť najneskôr pri predložení ŽoP s príznakom „záverečná“.

Oprávnené aktivity:

Žiadateľ priradí k oprávnenému typu aktivít hlavné aktivity projektu, ktoré si sám definuje a ktoré musia vecne spadať do nasledujúceho rozsahu: Investície súvisiace s výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky.

Pod výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky sa rozumie vybudovanie súboru stavieb vybavených príslušnou technológiou, realizované za účelom zriadenia prevádzky využívanej na hospodársky chov rýb. Tieto investície zahŕňajú:

 • vybudovanie rybníkov/rybochovných zariadení a výstavbu budov/objektov plniacich doplnkové funkcie (sklady, garáže, dielne, administratívne a sociálne priestory a pod.);
 • výstavbu objektov na odber, rozvod a vypúšťanie vody, inžinierskych sietí vrátane vnútroareálovej infraštruktúry, spevnených plôch a oplotenia;
 • obstaranie nových strojov, technologických zariadení okrem recirkulačných systémov, prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb.

 

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.