Aktuality

Komunitné centrá v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

12.06.2017

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 26.05.2017 vyhlásená výzva na výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier.

Na predmetnú výzvu bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 15 807 037 EUR. Hodnotenie prekladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude prebiehať formou hodnotiacich kôl, pričom termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.11.2017.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  1. Verejný sektor: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) uvedené v Prílohe č. 7a tejto výzvy – Zoznam oprávnených území obcí
  2. Neziskový sektor:
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • cirkev a náboženské spoločnosti,
  • združenia.

V súlade s ustanoveniami a podmienkami výzvy medzi oprávnené aktivity patrí:

A. Podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier

Hlavná aktivita: Modernizácia a rekonštrukcia KC

B. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier

Hlavná aktivita: Prestavba existujúcich objektov na KC

Viac informácii o tejto výzve nájdete TU.