Aktuality

Nové výzvy na podporu akvakultúrnych prevádzok

07.06.2017

Dňa 31.05.2017 bolo v rámci Operačného programu rybné hospodárstvo vyhlásených 8 nových výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na podporu akvakultúrnych prevádzok.

Najzaujímavejšie z nich sú:

  1. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01: Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

Na projekty v rámci tejto výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 1 727 730 EUR. Hodnotenie bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v termínoch:

  • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 31.07.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 29.09.2017

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty vstupujúce do akvakultúry, teda bez podnikateľskej histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP, ale s podnikateľskou históriou v inej oblasti a subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP).

Medzi oprávnené aktivity výzva radí: Investície súvisiace s výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky, pričom pod výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky sa rozumie vybudovanie súboru stavieb vybavených príslušnou technológiou, realizované za účelom zriadenia prevádzky využívanej na hospodársky chov rýb.

2. OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02: Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

Z prostriedkov Európskej únie bolo pre túto výzvu vyčlenených 1 727 730 EUR. Termíny hodnotiacich kôl aj oprávnení žiadatelia sú totožní ako pri vyššie uvedenej výzve.

Medzi oprávnené aktivity patria:

  • Investície do rozšírenia, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich akvakultúrnych prevádzok využívaných na hospodársky chov rýb.
  • Investície súvisiace s obstaraním nových pracovných strojov, technologických zariadení (okrem recirkulačných systémov), prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb.
  • Investície súvisiace s modernizáciou existujúcich pracovných strojov, technologických zariadení, prístrojov a počítačového vybavenia (vrátane softvéru), využívaných pre hospodársky chov rýb. Pri modernizácii recirkulačných systémov nie je podmienkou, aby jej výsledkom bolo zvýšenie produkcie.

Viac informácii o predmetných výzvach sa dozviete TU.