Aktuality

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

10.01.2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie koncom decembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                     35 000 000 Eur;
 • min. príspevok:           100 000 Eur;
 • max. príspevok:          3 000 000 Eur.

Termíny hodnotiacich kôl:

 • uzavretie prvého hodnotiaceho kola:            29.3.2019;
 • uzavretie druhého hodnotiaceho kola:          28.6.2019;
 • uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola:          o 3 mesiace.

Oprávnené subjekty:

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri;
 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Podmienky pre oprávnené subjekty:

 • musia byť registrované na území SR;
 • od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov;
 • ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, ak je počiatočná investícia vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali;
 • najneskôr 12 mesiacov pred vyhlásením výzvy majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne;
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a disponujú účtovnými závierkami za posledné dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP.

Oprávnené aktivity:

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom „Podpora inteligentných inovácií“. Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom inovácie produktu a/alebo procesu prostredníctvom nižšie uvedených prvkov inteligentných riešení v rámci podniku alebo jeho funkčného celku.

Prvky inteligentných riešení sú pre účely tejto výzvy zaradené do 3 kategórií, ktoré predstavujú úrovne riešenia inteligentných investícií podľa miery komplexnosti a intenzity využitia prvkov inteligentných riešení:

 • kategória 1 - Synergické a pokročilé inteligentné riešenia;
 • kategória 2 - Pokročilé inteligentné riešenia;
 • kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou.

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.