Aktuality

Podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

02.05.2018

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, resp. v intraviláne obcí (ďalej len „výzva“).

Na projekty financované z tejto výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 17 000 000 EUR, pričom výška minimálneho príspevku je 25 000 EUR a výška maximálneho príspevku až 600 000 EUR. Výzva je otvorená a termíny na predkladanie projektov boli stanovené nasledovne:

 1. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:       31.7.2018
 2. Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:     30.9.2018
 3. Termín uzavretia ďalších hodnotiacich kôl:          v lehote 2 mesiacov

Oprávnené subjekty – žiadatelia:

 • subjekty verejnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácia, ostatné subjekty verejnej správy, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, združenie s výlučnou účasťou obcí);
 • združenie fyzických alebo právnických osôb;
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Oprávnené aktivity:

Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade;
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene;
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop;
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech;
 • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce");
 • náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné za trávňovacie (betónové) tvárnice;
 • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území;
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.