Aktuality

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe

28.01.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu, ktorej cieľom je podpora prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe, a to prostredníctvom podpory tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                     15 000 000 Eur (Bratislavský kraj 1 500 000 Eur, ostatné regióny 13 500 000 Eur);
  • min. príspevok:          100 001 Eur;
  • max. príspevok:          300 000 Eur.

Termíny hodnotiacich kôl:

  • termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:         08.02.2019;
  • termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:         16.04.2019;
  • termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola:         termín bude zverejnený.

Oprávnení žiadatelia:

  • verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách.

Povinná aktivita:

  • tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie.

Nepovinná aktivita:

  • podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v rámci vyššieho vzdelávania.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.