Aktuality

Výskum a vývoj na podporu obrany

08.10.2018

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyhlásilo koncom septembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty výskumu a vývoja na podporu obrany štátu (ďalej len „výzva“), ktorej cieľom je zvýšiť účasť slovenských subjektov v budovaní domácej obrannej technologickej a priemyslovej základne a zvýšenie bezpečnosti dodávok výrobkov obranného priemyslu v čase krízových situácií a to prostredníctvom podpory realizácie projektov výskumu a vývoja na podporu obrany štátu.

Oprávnenými projektami sú projekty zahrňujúce aktivity základného výskumu, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a štúdie uskutočniteľnosti na účely podpory obrany štátu.

Tematické zameranie projektov:

 1. modelovanie a simulácia pozemných a vzdušných bojových systémov - leteckých a pozemných trenažérov;
 2. aplikácia nových technológií v zbraňových systémoch;
 3. rozvoj munície a systémov riadenia paľby najmä z hľadiska zvýšenia jej účinnosti v cieli a/alebo bezpečnosti pri manipulácii s muníciou, raketová munícia, presne navádzaná munícia;
 4. implementácia pozemných a lietajúcich bezobslužných systémov do štruktúr ozbrojených síl SR, ako budúceho nástroja k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane vojsk a vojaka v záujmových teritóriách – UAV;
 5. zvyšovanie úrovne výstroje a výzbroje vojaka a jeho ochrana;
 6. rozvoj výcviku letectva pre potreby zvyšovania úrovne leteckého personálu.

Oprávnení žiadatelia:

 • podnik v zmysle článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob jeho financovania;
 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods.(2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov;
 • podniky, ktoré majú v predmete činnosti výskum a/alebo vývoj v oblasti zamerania predkladaného projektu alebo aj podniky, ktoré výskum a vývoj nemajú zapísaný v predmete činnosti. Tieto však musia výskum a/alebo vývoj zabezpečiť v rámci riešenia projektu výskumu a vývoja spoluprácou s výskumnou organizáciou, ktorá výskum, resp. vývoj v oblasti zamerania predkladaného projektu vykonáva v rámci svojej činnosti;
 • organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov.

Oprávnené náklady:

 1. náklady na personál: výskumní pracovníci, technici a iní pomocní pracovníci v rozsahu, v ktorom sa podieľajú na projekte;
 2. náklady na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu. Ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú v rámci projektu počas celej doby svojej životnosti, za oprávnené náklady sa považujú jedine odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad;
 3. náklady na budovy a pozemky v rozsahu a v trvaní ich použitia v rámci projektu. V súvislosti s budovami sa za oprávnené náklady považujú iba odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad. V prípade pozemkov sú oprávnenými nákladmi náklady na komerčný prevod alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady;
 4. náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj náklady na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na daný projekt;
 5. ďalšie režijné náklady a iné prevádzkové náklady, a to vrátane nákladov na materiály, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku projektu.

Viac o podmienkach tejto výzvy sa dozviete TU.