Aktuality

Využívanie inovačného potenciálu

07.11.2018

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 6 987 144 EUR;
 • minimálny príspevok:             50 000 EUR;
 • maximálny príspevok             200 000 EUR.

Termín uzavretia výzvy:

 • 31.01.2019

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky;
 • územná samospráva a jej organizačné zložky;
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí;
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie;
 • komory a záujmové združenia právnických osôb;
 • verejné základné, stredné a vysoké školy;
 • súkromné základné a stredné školy, ktorých súhrn príspevkov z verejných zdrojov presahuje 50% celkových príjmov školy;
 • verejné vzdelávacie inštitúcie;
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Oprávnené územie:

 • Česká republika: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezsky kraj;
 • Slovenská republika: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj.

Povinné aktivity:

Typ  aktivity D)Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania.

 • Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny;
 • Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny;
 • Projektová  aktivita  č.  3 - Vytvorenie  partnerskej  siete  vzdelávacích  inštitúcií  a regionálnych zamestnávateľov za účelom rozvoja ľudských zdrojov v prihraničnom regióne;
 • Projektová aktivita č. 4 - Zavádzanie nových riešení a prístupov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov;

Typ  aktivity E)Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).

 • Projektová aktivita č. 1 – Usporiadane spoločného veľtrhu prezentujúceho vzdelávacie aktivity a uplatniteľnosť na trhu práce (vrátane poriadení stánkov, ich vybavení, propagačných materiálov, poplatkov);
 • Projektová aktivita č. 2 - Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie;

Typ  aktivity  G)Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane  zavádzania  nových  prístupov  k  zvyšovaniu  atraktívnosti  a  efektívnosti  celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.

 • Projektová aktivita č. 1 – Vytvorenie siete vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov k prenosu skúseností,  požiadaviek  trhu  práce  na  vzdelávací  systém,  zaistenie  odborných  stáží  priamo u zamestnávateľov, zdieľanie potrebnej infraštruktúry, zdieľanie dát a informácií;
 • Projektová aktivita č. 2 - Zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov.

Ďalšie podmienky oprávnenosti:

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

 • spoločná príprava;
 • spoločná realizácia;
 • spoločný personál;
 • spoločné financovanie.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.