Aktuality

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

05.06.2017

Dňa 31.05.2017 bola v rámci Programu rozvoja vidieka vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom 22/PRV/2017, ktorej cieľom je podporiť investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Na projekty financované z tejto výzvy bolo vyčlenených zo zdrojov Európskej únie 26 000 000 EUR. Podávanie a prijímanie žiadostí je vo výzve stanovené na obdobie od 2.11.2017 do 30.11.2017.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) a združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

Oprávnenými aktivitami sú:

Aktivita 1: Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;

Aktivita 2: Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;

Aktivita 3: Investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých, tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;

Aktivita 4: Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.;

Aktivita 5: Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby považujú len služby spojené so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál a telocviční;

Aktivita 6: Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t. j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

Viac informácii o predmetnej výzve sa dozviete TU.