Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

04.02.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                     50 000 000 Eur;
  • min. príspevok:          70 000 Eur;
  • max. príspevok:          3 000 000 Eur.

Termíny hodnotiacich kôl:

  • termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:         29.3.2019;
  • termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:         28.6.2019;
  • termín uzavretia n. hodnotiaceho kola:         o 3 mesiace.

Oprávnení žiadatelia:

  • organizácie štátnej správy (štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie);
  • ostatné subjekty verejnej správy (štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne).

Oprávnené aktivity:

  • zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.