Aktuality

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

03.09.2018

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“).

V podmienkach IROP sa v rámci špecifického cieľa 2.1.1. časť C uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov, tzn. projekt, ktorý je predmetom konania ŽoNFP (druhé kolo procesu výberu projektov) musí mať vydanú hodnotiacu správu projektového zámeru, ktorá je povinnou prílohou č. 16 ŽoNFP. Hodnotiacu správu projektového zámeru vydáva RO/SO pre IROP v rámci prvého kola procesu výberu projektov.

Z prostriedkov Európskej únie bolo na túto výzvu vyčlenených 13 704 098,- Eur. Výška maximálneho príspevku, o ktorý môže žiadateľ požiadať, je 1 000 000 Eur. Termín uzavretia výzvy bol stanovený na 27.09.2018.

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy);
 • obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy);
 • mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy;
 • subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy).

Oprávnené aktivity:

 1. Výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
 4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
 6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Benchmarky:

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

 • max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa;
 • max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Rozsah údajov, ktoré nie je možné meniť v žiadosti o NFP (v porovnaní s PZ):

 • Hodnoty merateľných ukazovateľov žiadosti o NFP znížiť o viac ako 10%;
 • výšku oprávnených výdavkov projektu v žiadosti o NFP zvýšiť o viac ako 15%;
 • zmeny hlavných aktivít, ktorými by došlo k zmene povahy projektu vzhľadom na výsledky podpory IROP v rámci špecifického cieľa danej investičnej priority.

 

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.