Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Názov výzvy:

Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

3 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 10 000 EUR / max. 100 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie a kombinácia predfinancovania a refundácie

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre enviromentálne manažérstvo a audit (EMAS)

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

27.12.2017

Dátum uzavretia

neurčené