Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Názov výzvy:

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-CZ201806

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

3 200 000 EUR

Výška dotácie:

min. 50 000 EUR / max. 600 000 EUR

Intezita podpory:

90-100%

Spôsob financovania:

Výlučne formou refundácie

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Podnikateľský sektor, Akademický sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercionalizácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy), Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti, Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch), Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

16.01.2018

Dátum uzavretia

16.04.2018