Výzva zameraná na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Názov výzvy:

Výzva zameraná na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC213-2017-25

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

40 000 000 EUR

Výška dotácie:

max. 15 000 000 EUR

Intezita podpory:

90-100%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, refundácia a kombinácia predfinancovania a refundácie

Oprávnený žiadateľ:

Štátna správa, Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia, výstavba nových budov, modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, budovanie bezbariérových prístupov, opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

15.01.2018

Dátum uzavretia

neurčené