Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Názov výzvy:

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-18

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

30 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 100 000 EUR / max. 2 000 000 EUR

Intezita podpory:

25-55%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita projektu s názvom ,,Podpora inteligentných inovácií". Medzi prvky inteligentných riešení patria: Kyber-fyzikálne systémy (CPS)/Digitalizácia výrobného procesu/Automatizácia výrobného procesu/Robotizácia výrobného procesu,Internet vecí (IoT),Big Data,Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM),Digitálne dvojča (Digital Twin),Exponenciálne technológie,Rozšírená realita,Nové senzory

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

12.02.2018

Dátum uzavretia

neurčené