Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Názov výzvy:

Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Kód výzvy:

Interreg V-A Poľská republika – Slovenská republika

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

9 300 000 EUR

Výška dotácie:

min. 200 000 EUR / max. 1 000 000 EUR

Intezita podpory:

85%

Spôsob financovania:

Refundácia

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

• Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v sektore vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy • Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a obyvateľskej účasti, zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia • Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného a odborného vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a taktiež dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a financovania systému školstva • Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania

Oprávnené územie:

Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

05.03.2018

Dátum uzavretia

30.04.2018