Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Názov výzvy:

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

7 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 10 000 EUR / max. 300 000 EUR

Intezita podpory:

85%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie a kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

• Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky: o jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie; o dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; o regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja; o ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla; o súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

06.04.2018

Dátum uzavretia

neurčené