Výzva na projektové zámery zameraná na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Názov výzvy:

Výzva na projektové zámery zameraná na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

72 363 394 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie a kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov, zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov, investovanie do materiálno-technického vybavenia, opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

04.04.2018

Dátum uzavretia

11.06.2018