Výzva na projektové zámery za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Názov výzvy:

Výzva na projektové zámery za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

70 000 000 EUR

Výška dotácie:

max. 700 000 EUR

Intezita podpory:

95%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, refundácia a kombinácia predfinancovania a refundácie

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. Zároveň sú oprávnené aj výdavky na informovanie a komunikáciu spojené s realizáciou projektu. V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít: A.) výstavba nových budov, C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, G.) budovanie bezbariérových prístupov, H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

09.04.2018

Dátum uzavretia

08.06.2018