Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Názov výzvy:

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Kód výzvy:

OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

17 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 25 000 EUR / max. 600 000 EUR

Intezita podpory:

90-100%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, refundácia a zálohové platby

Oprávnený žiadateľ:

Štátna správa, Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

• budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce") • náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné za trávňovacie (betónové) tvárnice • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

20.04.2018

Dátum uzavretia

neurčené