Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Názov výzvy:

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 200 000 EUR / max. 1 000 000 EUR

Intezita podpory:

25-100%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

a) priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI B.1); b) experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI B.1); c) ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI B.3) – aktivita je oprávnená výlučne pre MSP.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

08.10.2018

Dátum uzavretia

neurčené