Výzva na projektové zámery za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Názov výzvy:

Výzva na projektové zámery za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

28 379 452 EUR

Výška dotácie:

min. 470 588 EUR / max. 1 058 823 EUR

Intezita podpory:

95%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

A.) výstavba nových budov; B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov; C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov; D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia; E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia; F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia; G.) budovanie bezbariérových prístupov; H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

08.10.2018

Dátum uzavretia

19.12.2018