Podpora pracovných miest

Názov výzvy:

Podpora pracovných miest

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 20 000 EUR / max. 200 000 EUR

Intezita podpory:

100%

Spôsob financovania:

Systém zálohových platieb, refundácia a kombinácie zálohových platieb a refundácie

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita sa vykonáva v dvoch na seba nadväzujúcich častiach: 1. vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ; 2. zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

17.10.2018

Dátum uzavretia

neurčené