Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Názov výzvy:

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC221-2018-35

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

14 045 798 EUR

Výška dotácie:

max. 1 000 000 EUR

Intezita podpory:

90-100%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

a) výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania3; b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ); d) stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; e) obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ; f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

05.11.2018

Dátum uzavretia

neurčené