Využívanie inovačného potenciálu

Názov výzvy:

Využívanie inovačného potenciálu

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

6 987 144 EUR

Výška dotácie:

min. 50 000 EUR / max. 200 000 EUR

Intezita podpory:

85%

Spôsob financovania:

Výlučne formou refundácie

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

• Typ aktivity D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania. o Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny; o Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny; o Projektová aktivita č. 3 - Vytvorenie partnerskej siete vzdelávacích inštitúcií a regionálnych zamestnávateľov za účelom rozvoja ľudských zdrojov v prihraničnom regióne; o Projektová aktivita č. 4 - Zavádzanie nových riešení a prístupov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov; • Typ aktivity E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory). o Projektová aktivita č. 1 – Usporiadane spoločného veľtrhu prezentujúceho vzdelávacie aktivity a uplatniteľnosť na trhu práce (vrátane poriadení stánkov, ich vybavení, propagačných materiálov, poplatkov); o Projektová aktivita č. 2 - Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie; • Typ aktivity G) Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov. o Projektová aktivita č. 1 – Vytvorenie siete vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov k prenosu skúseností, požiadaviek trhu práce na vzdelávací systém, zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov, zdieľanie potrebnej infraštruktúry, zdieľanie dát a informácií; o Projektová aktivita č. 2 - Zaistenie odborných stáží priamo u zamestnávateľov.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

26.10.2018

Dátum uzavretia

31.01.2019