Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Názov výzvy:

Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

30 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 25 000 EUR / max. 1 000 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, zálohové platby a refundácia (resp. ich kombinácia)

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa

Oprávnené aktivity:

• V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu: a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov; b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a). • Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú: 1. zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň 2. režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň 3. ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook).

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

29.10.2018

Dátum uzavretia

neurčené