Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť

Názov výzvy:

Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

20 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 100 001 EUR / max. 300 000 EUR

Intezita podpory:

90-100%

Spôsob financovania:

Refundácia, zálohové platby (kombinácia)

Oprávnený žiadateľ:

Akademický sektor

Oprávnené aktivity:

1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. 2. Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

13.11.2018

Dátum uzavretia

neurčené