Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Názov výzvy:

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

17 052 427 EUR

Výška dotácie:

max. 4 000 000 EUR

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Podnikateľský sektor, Akademický sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

a.) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre, b.) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, c.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov, e.) zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

20.12.2018

Dátum uzavretia

01.03.2019