Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe

Názov výzvy:

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 100 001 EUR / max. 300 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

Refundácia, zálohové platby, kombinácia refundácie a zálohových platieb

Oprávnený žiadateľ:

Akademický sektor

Oprávnené aktivity:

• tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

27.12.2018

Dátum uzavretia

neurčené