Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Názov výzvy:

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC122-2018-47

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

25 370 000 EUR

Intezita podpory:

90-95%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov: Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou. Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000 obyvateľov.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

21.12.2018

Dátum uzavretia

neurčené