Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Názov výzvy:

Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

30 000 000 EUR

Výška dotácie:

max. 12 000 000 EUR

Intezita podpory:

90-100%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, zálohové platby, refundácia, kombinácia predfinancovania, refundácie a zálohových platieb

Oprávnený žiadateľ:

Štátna správa

Oprávnené aktivity:

Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy. Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení: - schválených dokumentov starostlivosti a/alebo - ďalšej dokumentácie

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

31.12.2018

Dátum uzavretia

neurčené