Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Názov výzvy:

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

9 556 211 EUR

Výška dotácie:

min. 50 000 EUR / max. 4 000 000 EUR

Intezita podpory:

85%

Spôsob financovania:

Refundácia

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne Typ aktivity D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov)

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

13.03.2019

Dátum uzavretia

13.06.2019