Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Názov výzvy:

Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Kód výzvy:

OPKZP-PO3-SC311-2017-24

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

63 000 000 EUR

Výška dotácie:

max. 45 000 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

predfinancovanie, refundácia, zálohové platby len v prípade štátnych rozpočtových organizácií

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Budovanie systémov vyhodnocovania rizík pre zabezpečenie včasnej dostupnosti a presnosti pre adresný systém včasného varovania, Budovanie systémov včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, Podpora informačného toku ako súčasť pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

10.07.2017

Dátum uzavretia

neurčené