Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Názov výzvy:

Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Kód výzvy:

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

225 000 EUR

Výška dotácie:

min. 3 000 EUR / max. 10 000 EUR

Intezita podpory:

30-50%

Spôsob financovania:

predfinancovanie, refundácia

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Realizácia prieskumov trhu a trhových štúdií v rámci a mimo územia EÚ, územím mimo EÚ sa myslí územie krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Pasívna a/alebo aktívna účasť na výstavách v rámci aj mimo územia EÚ, Účasť na konferenciách/workshopoch súvisiacich s predmetom projektu, v rámci aj mimo územia EÚ, Zriadenie webovej stránky na propagáciu vlastných výrobkov akvakultúry

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

08.08.2017

Dátum uzavretia

neurčené