Grantové poradentstvo

Poradenstvo je zamerané na získanie grantov a dotácií z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, grantových schém, štátnej pomoci, európskych a medzinárodných grantových schém a dotácií ministerstiev a bilaterálnych donorských programov. 

Octigon poskytuje širokú škálu služieb od poradenstva pri čiastkových aspektoch procesu žiadosti o grant cez vypracovanie jednotlivých častí projektu až po komplexné spracovanie projektu „na kľúč". 

Konzultácie pri výbere zdroja financovania projektov

Octigon realizuje dôkladnú analýzu zámerov potenciálneho žiadateľa o grant, pravidelný informačný servis o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov a výber vhodného zdroja financovania.

Príprava žiadostí o grant a súvisiacej dokumentácie pre žiadateľov

Octigon poskytuje komplexné služby pri príprave žiadostí o grant a súvisiacej dokumentácie - vypracovanie požiadaviek na sprievodnú dokumentáciu projektu, kontrola formálnej úplnosti a správnosti projektovej dokumentácie, príprava projektových zámerov, rozpočtov a ďalších dokumentov potrebných k predloženiu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Dokumenty pripravuje spoločnosť v úzkej interakcii s klientom s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami príslušného zdroja financovania ako i úplný súlad projektu so zámermi klienta - žiadateľa.

Finančné analýzy, podnikateľské a marketingové plány

Vo fáze plánovania investície, resp. pri príprave žiadosti a projektovej dokumentácie pre financovanie projektov z dotačných zdrojov Octigon poskytuje služby finančných a marketingových expertov pri príprave kľúčových dokumentov pre posúdenie životaschopnosti a prínosov projektu. 

Hlavnými výstupmi tejto činnosti sú:

  • Podnikateľský plán
  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Finančná analýza žiadateľa a projektu
  • Finančný plán
  • Analýza nákladov a výnosov

Vyhľadávanie partnerských organizácií pre žiadateľov

Pre realizáciu niektorých projektových zámerov (cezhraničná spolupráca, komunitárne programy Európskej únie, Horizont 2020, projekty pre rozvoj public/private partnerstiev a pod.) sú nevyhnutní partneri. Octigon spolupracuje so širokým spektrom úspešných žiadateľov s pozitívnymi referenciami v oblasti realizácie projektov, financovaných z rôznych schém pomoci a zároveň má prístup k informačným zdrojom o partneroch v zahraničí. Svojim klientom ponúka spoločnosť úplný servis pri zabezpečení partnerskej spolupráce pri príprave a realizácii projektov.