Octigon poskytuje služby projektového riadenia vo všetkých fázach životného cyklu projektu. Komplexné riadenie projektov zabezpečujú certifikovaní projektoví a finanční manažéri s dlhoročnými skúsenosťami s riadením komplexných investičných i neinvestičných projektov. Dohliadajú, aby všetky procesy počas implementácie projektu prebiehali v súlade s požiadavkami poskytovateľov grantu a minimalizujú riziko nevyplatenia až vrátenia získaného príspevku.

V rámci implementácie projektu poskytuje Octigon prostredníctvom svojich expertov nasledovné služby projektového a finančného riadenia, monitoringu a riadenia publicity:

Projektové riadenie

 • vypracovanie podkladov a príloh potrebných k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP
 • zabezpečenie dodržania harmonogramu a rozpočtu projektu, riešenie zmenových požiadaviek
 • komunikácia s riadiacim orgánom, projektovými partnermi a dodávateľmi
 • zabezpečenie ukončenia projektu v zmysle záväzných ustanovení 

Finančné riadenie

 • kontrola čerpania rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi
 • kontrola dodržiavania finančného harmonogramu projektu
 • príprava žiadostí o platbu a kontrola podpornej dokumentácie
 • odborné konzultácie a kontrola všetkých dokladov predkladaných riadiacemu orgánu

Monitoring projektu

 • monitorovanie napĺňania indikátorov projektu
 • vyhodnocovanie plnenia jednotlivých cieľov a aktivít projektu
 • vypracovanie monitorovacích správ projektu
 • zabezpečenie a kontrola podpornej dokumentácie k jednotlivým druhom monitorovacích správ

Riadenie publicity projektu

 • odborné konzultácie a kontrola vykonávania publicity projektu
 • kontrola dodržiavania harmonogramu pre publicitu
 • kontrola súladu publicity projektu so záväznými ustanoveniami pre publicitu projektov