Strategické dokumenty a konzulting

Príprava strategických dokumentov

Súčasťou odborných služieb, poskytovaných spoločnosťou, je aj príprava rôzneho typu strategických dokumentov, ktoré sú súčasťou žiadostí o NFP pri veľkých odborne náročných projektoch (štúdie uskutočniteľnosti, komplexné reštrukturalizačné programy pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, cost-benefit analýzy – analýzy nákladov a prínosov, business plány, finančné analýzy, finančné plány, a pod.) aj analyticko-strategické dokumenty na samostatné účelové využitie (inštitucionálne tematické rozvojové stratégie, regionálne rozvojové stratégie, stratégie rozvoja cestovného ruchu, a pod).

Príprava štúdií a reformných zámerov pre veľké projekty v oblasti IT

Octigon, a.s. patrí k renomovaným spoločnostiam v SR v oblasti prípravy štúdií uskutočniteľnosti a reformných zámerov pre operačné programy a národné projekty so zameraním hlavne na rozvoj informatizácie spoločnosti. Klientmi sú ústredné orgány štátnej správy – Úrad vlády SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, a pod.

Konzulting

Spoločnosť poskytuje konzulting a poradenské služby najmä v oblasti štátnej správy, informačných a komunikačných technológií, rozvoja ľudských zdrojov a vzdelávania. Konzulting zahŕňa všetky činnosti v rámci kompletného projektového cyklu. 

Spoločnosť tiež poskytuje služby súvisiace so zabezpečením publicity projektu v rozsahu vyžadovanom pri projektoch financovaných z dotačných zdrojov, konzultácie pri tvorbe marketingových plánov a stratégií, plánovaní a realizácii marketingových kampaní, prípravy komunikačného mixu a zabezpečenie PR aktivít - organizácia eventov, školení, seminárov, informačných dní.