Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Názov výzvy:

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

8 000 000 EUR

Intezita podpory:

95%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

A) výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbným rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností; B) iné hnuteľné veci na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

29.10.2019

Dátum uzavretia

neurčené