Biznis konzulting

Finančné analýzy, podnikateľské a marketingové plány

Vo fáze plánovania investície, resp. pri príprave žiadosti a projektovej dokumentácie pre financovanie projektov z dotačných zdrojov Octigon poskytuje služby finančných a marketingových expertov pri príprave kľúčových dokumentov pre posúdenie životaschopnosti a prínosov projektu. 

Hlavnými výstupmi tejto činnosti sú:

  • Podnikateľský plán
  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Finančná analýza žiadateľa a projektu
  • Finančný plán
  • Analýza nákladov a výnosov

Vyhľadávanie partnerských organizácií 

Pre realizáciu niektorých projektových a biznis zámerov (cezhraničná spolupráca, komunitárne programy Európskej únie, Horizont 2020, projekty pre rozvoj public/private partnerstiev a pod.) sú nevyhnutní partneri. Octigon spolupracuje so širokým spektrom úspešných žiadateľov s pozitívnymi referenciami v oblasti realizácie projektov, financovaných z rôznych schém pomoci a zároveň má prístup k informačným zdrojom o partneroch v zahraničí. Svojim klientom ponúka spoločnosť úplný servis pri zabezpečení partnerskej spolupráce pri príprave a realizácii projektov.

Konzulting

Spoločnosť poskytuje konzulting a poradenské služby najmä v oblasti štátnej správy, informačných a komunikačných technológií, rozvoja ľudských zdrojov a vzdelávania. Konzulting zahŕňa všetky činnosti v rámci kompletného projektového cyklu. 

Spoločnosť tiež poskytuje služby súvisiace so zabezpečením publicity projektu v rozsahu vyžadovanom pri projektoch financovaných z dotačných zdrojov, konzultácie pri tvorbe marketingových plánov a stratégií, plánovaní a realizácii marketingových kampaní, prípravy komunikačného mixu a zabezpečenie PR aktivít - organizácia eventov, školení, seminárov, informačných dní.