Poradenstvo vo verejnom obstarávaní

Realizácia VO pre obstarávateľa

Súčasťou poskytovanej služby je príprava celého procesu verejného obstarávania (VO) - výber vhodnej metódy VO, príprava súťažných podkladov, príprava oznámenia o vyhlásení VO, prípadne predbežného oznámenia, alebo výziev na rokovanie, tvorba dokumentácie vo VO, zabezpečenie VO prostredníctvom elektronického kontraktačného systému a dohľad nad procesom VO. Služby poskytuje spoločnosť verejným obstarávateľom, obstarávateľom, alebo podnikateľom obstarávajúcim práce/tovary/služby v rámci projektov, podporených zo štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov grantov.

Konzultácie pre uchádzačov a záujemcov v procese VO, spolupráca pri príprave ponuky a dokumentácie VO

Služba pozostáva z pravidelného informačného servisu o vyhlásených súťažiach, konzultácií k vyhláseným súťažiam, analýzy súťažných podkladov, komunikácie s obstarávateľom, dohľadu nad prípravou ponuky a dokumentácie k súťaži, kontroly formálnej a vecnej stránky ponuky a konzultácií pri žiadostiach o nápravu alebo námietkach vo VO a v neposlednom rade pomoc a poradenstvo pri zápise, zmene a predĺžení do Zoznamu hospodárskych subjektov a do Registra konečných užívateľov výhod.