Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

Názov výzvy:

Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

Kód výzvy:

Granty EHP 2014 - 2021 (CLT01)

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 539 725 EUR

Výška dotácie:

min. 200 000 EUR / max. 1 000 000 EUR

Intezita podpory:

90-100%

Spôsob financovania:

Zálohové, priebežné, záverečné platby

Oprávnený žiadateľ:

Štátna správa, Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

A) múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry, organizácie a inštitúcie B) hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a archeologických nálezísk, pamiatok, lokalít a budov historického významu; prírodné dedičstvo súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušnými verejnými orgánmi C) nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí a remesiel D) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti E) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií F) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

26.07.2019

Dátum uzavretia

29.11.2019