O spoločnosti

Spoločnosť Octigon, a.s pôsobí na trhu od roku 2003. Jej aktivity boli spočiatku zamerané na poradenstvo pre uchádzačov v tendroch financovaných z prostriedkov Európskej únie. Postupne spoločnosť rozšírila pôsobnosť na konzultácie vo všetkých segmentoch verejného obstarávania v tendroch financovaných z verejných i súkromných zdrojov.

Od roku 2004 konzultanti spoločnosti rozšírili portfólio služieb o poradenstvo pri príprave projektov financovaných zo zdrojov predvstupovej pomoci a štrukturálnych fondov EÚ.

V súčasnosti spoločnosť Octigon, a.s. patrí k renomovaným konzultačným spoločnostiam s celoslovenskou pôsobnosťou profilovanou na komplexné poradenstvo zamerané na získavanie grantov a dotácií z fondov EÚ a súvisiacich finančných mechanizmov, grantových schém, štátnej pomoci, dotácií ministerstiev a bilaterálnych donorských programov. Spoločnosť Octigon, a.s. poskytuje kvalifikované služby a rozsiahle know-how v oblasti verejného obstarávania, spracovania strategických rozvojových dokumentov na inštitucionálnej aj územnej úrovni a externého projektového manažmentu certifikovaného v zmysle medzinárodných štandardov. Vizitkou kvality spoločnosti je široké portfólio klientov reprezentujúcich štátny a verejný sektor vrátane samosprávy, súkromný sektor ako aj korporatívne podnikanie.

Činnosť spoločnosti je fokusovaná na všetky operačné programy, ktoré sú implementované v Slovenskej republike aj na priame rámcové programy EÚ, napr. Horizont 2020. V poslednom období spoločnosť Octigon, a.s. zabezpečovala/zabezpečuje prípravu a realizáciu rozsiahlych národných projektov v oblasti elektronizácie štátnej a verejnej správy pre viaceré ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy.

V rokoch 2013 – 2014 bola spoločnosť Octigon, a.s. zapojená do prípravy programového obdobia 2014 – 2020.

Od začiatku roku 2015 spoločnosť Octigon, a.s. pripravuje podklady pre vypracovanie projektov v rámci všetkých operačných programov pre obdobie 2014 – 2020.

Spoločnosť Octigon, a.s. je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie grantových poradcov (SAGP).

Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti Octigon, a.s.

 • Grantové poradenstvo
  Konzultácie pri výbere zdroja financovania projektov, príprava žiadostí o grant a súvisiacej dokumentácie pre žiadateľov
   
 • Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
  Realizácia verejného obstarávania (VO) pre všetky povinné osoby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO zo súkromného aj verejného sektora, konzultácie pre uchádzačov a záujemcov v procese VO, spolupráca pri príprave ponuky a dokumentácie VO
   
 • Implementácie projektov
  Projektové riadenie, finančné riadenie, monitoring projektov, riadenie publicity projektov
   
 • Príprava strategických dokumentov
  Regionálne rozvojové stratégie, komplexné reštrukturalizačné programy pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, štúdie uskutočniteľnosti, sektorové rozvojové stratégie, analýzy prínosov a nákladov