Grantové poradenstvo

Poradenstvo je zamerané na získanie grantov a dotácií z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, grantových schém, štátnej pomoci, európskych a medzinárodných grantových schém a dotácií ministerstiev a bilaterálnych donorských programov. 

Octigon poskytuje širokú škálu služieb od poradenstva pri čiastkových aspektoch procesu žiadosti o grant cez vypracovanie jednotlivých častí projektu až po komplexné spracovanie projektu „na kľúč". 

Konzultácie pri výbere zdroja financovania projektov

Octigon realizuje dôkladnú analýzu zámerov potenciálneho žiadateľa o grant, pravidelný informačný servis o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov a výber vhodného zdroja financovania.

Príprava žiadostí o grant a súvisiacej dokumentácie pre žiadateľov

Octigon poskytuje komplexné služby pri príprave žiadostí o grant a súvisiacej dokumentácie - vypracovanie požiadaviek na sprievodnú dokumentáciu projektu, kontrola formálnej úplnosti a správnosti projektovej dokumentácie, príprava projektových zámerov, rozpočtov a ďalších dokumentov potrebných k predloženiu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Dokumenty pripravuje spoločnosť v úzkej interakcii s klientom s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami príslušného zdroja financovania ako i úplný súlad projektu so zámermi klienta - žiadateľa.

Implementácia projektov

Octigon poskytuje služby projektového riadenia vo všetkých fázach životného cyklu projektu. Komplexné riadenie projektov zabezpečujú certifikovaní projektoví a finanční manažéri s dlhoročnými skúsenosťami s riadením komplexných investičných i neinvestičných projektov. Dohliadajú, aby všetky procesy počas implementácie projektu prebiehali v súlade s požiadavkami poskytovateľov grantu a minimalizujú riziko nevyplatenia až vrátenia získaného príspevku.

V rámci implementácie projektu poskytuje Octigon prostredníctvom svojich expertov služby projektového a finančného riadenia, monitoringu a riadenia publicity.