Riadenie kvality

Vykonávanie činností pri poskytovaní služieb zákazníkom je založené na princípoch dosahovania vysokej kvality s ohľadom na zabezpečenie životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rovnosti a nediskriminácie. Definovaná politika integrovaného systému manažérstva je pravidelne preskúmavaná a revidovaná. Zavedený a udržiavaný integrovaný systém manažérstva spoločnosti Octigon, a.s. je certifikovaný podľa noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016 a aplikovaný v nasledujúcich oblastiach: Príprava, realizácia a riadenie projektov financovaných z fondov Európskej únie a iných verejných zdrojov v oblasti informačno-komunikačných technológií, informatizácie spoločnosti, výskumu, vývoja a inovácií, rozvoja podnikania, vzdelávania, zdravotníctva, životného prostredia a regionálneho rozvoja; konzulting k možnostiam financovania rozvojových zámerov súkromného aj verejného sektora; príprava analytických, strategických a programových dokumentov a štúdií pre súkromný aj verejný sektor; poradenské služby v oblasti verejného obstarávania.

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2016

Spoločnosť Octigon vo svojej činnosti kladie na prvé miesto kvalitu služieb. Manažment spoločnosti systematicky sleduje kvalitu a stabilitu firemných procesov, ich riadenie a neustále zlepšovanie, s cieľom uspokojovať potreby zákazníkov optimálnym spôsobom. V spoločnosti je od roku 2007 zavedený a priebežne udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001: 2016.

Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2016

Zodpovednosť za životné prostredie a aktívny prístup k jeho ochrane je presvedčením pracovníkov spoločnosti Octigon. Pri svojej práci spoločnosť dôsledne predchádza znečisťovaniu životného prostredia a vynakladá úsilie na efektívne využívanie zdrojov a energie. V spoločnosti je zavedený a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 14001: 2016.

Certifikáty