Riadenie kvality

V Octigone si dávame záležať na tom, aby každá služba, ktorú poskytujeme našim zákazníkom, bola na najvyššej možnej úrovni kvality, pričom nezabúdame ani na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a zdravie pri práci, rovnosť a boj proti diskriminácii. Definovaná politika integrovaného systému manažérstva nie je len súborom pravidiel; je to živý dokument, ktorý pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme, aby sme zabezpečili, že naše služby a postupy zostanú v súlade s našimi hodnotami a záväzkami.

Zavedený systém manažérstva spoločnosti Octigon je certifikovaný podľa noriem STN EN ISO 9001: 2016  a STN EN ISO 14001: 2016 a aplikovaný v nasledujúcich oblastiach:

  • príprava, realizácia a riadenie projektov financovaných z fondov EÚ a iných verejných zdrojov v oblasti informačno-komunikačných technológií, informatizácie spoločnosti, výskumu, vývoja a inovácií, rozvoja podnikania, vzdelávania, zdravotníctva, životného prostredia a regionálneho rozvoja;
  • consulting k možnostiam financovania rozvojových zámerov súkromného aj verejného sektora;
  • príprava analytických, strategických a programových dokumentov a štúdií pre súkromný aj verejný sektor;
  • poradenské služby v oblasti verejného obstarávania.

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2016

V Octigone pri svojej činnosti kladieme na prvé miesto kvalitu. Náš manažment sa zameriava na dôkladné monitorovanie kvality a stabilitu procesov, riadenie a ich neustále zdokonaľovanie. Toto všetko robíme s jediným cieľom: uspokojiť potreby našich zákazníkov optimálnym spôsobom.

Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2016

Zodpovednosť za životné prostredie a aktívny prístup k jeho ochrane je jedným z pilierov fungovania Octigonu. Náš tím je hlboko oddaný ochrane prírody, pričom kladieme veľký dôraz na predchádzanie akémukoľvek znečisťovaniu. Neustále sa snažíme o efektívne využívanie zdrojov a energie, čím prispievame k udržateľnej budúcnosti pre všetkých.

Certifikáty