Náš tím

Vedenie spoločnosti

Rastislav Baďura

Rastislav Baďura

Predseda predstavenstva

Tvorí stratégiu a smerovanie spoločnosti. Tím čerpá z jeho skúseností z práce na európskych programoch a projektoch od roku 1994. Ako špičkový odborník na rozvojové programy participoval na projektoch pre viaceré štátne orgány (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR). Svoj vzťah k manažmentu a medzinárodným projektom si budoval už počas vysokoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a neskôr na Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhoročné skúsenosti s riadením tímov a manažmentom projektov zúročil v Octigone, kde sa dodnes venuje rozvoju malých a stredných podnikov, vrátane inovácií a startup-ov, auditu projektov, ich príprave a finančnému manažmentu. Je držiteľom viacerých certifikátov, okrem iného aj PRINCE2® Foundation a PRINCE2 Practitioner.

+421 905 345 599

Rudolf Vadovič

Rudolf Vadovič

Predseda dozornej rady

Riadi obchodné činnosti spoločnosti a venuje sa všetkým IT a technologicky pokročilým projektom v Octigone. V tíme predstavuje oporu v technologických otázkach. Skúsenosti z tejto oblasti získal počas svojho pôsobenia na Ministerstve spravodlivosti SR ako kľúčová osoba odboru riadenia a stratégie informačných systémov. Svoj vzťah k technológiám a IT projektom začal budovať už počas vysokoškolského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a počas rokov pôsobenia na Ministerstve spravodlivosti SR sa k tomu pridalo aj mnoho skúseností z manažmentu projektov podporených zo zdrojov Európskej únie (najmä PHARE a EŠIF). V Octigone je zárukou budovania pevných vzťahov s klientami založených na vzájomnej dôvere a porozumení. Venuje sa projektovému riadeniu (certifikát IPMA B), procesnému auditu a riadeniu, Enterprise architektúre (certifikáty TOGAF, Archimate II, ITIL®4), sieťovým databázam a manažmentu.

+421 918 697 434

Office

Martina Breznická

Martina Breznická

Office manager a manažér kvality

Martina vás v našej spoločnosti privíta ako prvá. Je zodpovedná za plynulý chod recepcie a celej kancelárie. Zastrešuje administratívnu a organizačnú podporu spoločnosti. S nadšením pre zamestnancov organizuje team-buildingy a iné firemné podujatia. Martina zabezpečuje ekonomicko-administratívnu podporu vedeniu spoločnosti, prípravu cenových ponúk za spoločnosť či komunikáciu s úradmi a dodávateľmi. Martina zodpovedá aj za udržiavanie integrovaného systému manažérstva certifikovaného podľa noriem STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016 a sleduje kvalitu a stabilitu firemných procesov, ich riadenie a neustále zlepšovanie.

+421 948 352 900

Grantové poradenstvo

Silvia Švecová

Silvia Švecová

Grantový konzultant a projektový manažér

Silvia má dlhoročné skúsenosti s prípravou a aktualizáciou riadiacej a programovej dokumentácie fondov EÚ, ako aj vypracovávaním metodických usmernení súvisiacich so schvaľovaním a implementáciou EŠIF. Zúčastňovala sa prípravy výziev a informačných aktivít k výzvam pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v Operačnom programe Ľudské zdroje. Pôsobila ako projektová a programová manažérka v projektoch cezhraničnej spolupráce Interreg. V Octigone pôsobí najmä ako projektová manažérka. Úspešne sa podujala projektového a finančného riadenia projektov financovaných z rôznych grantových programov a dotačných schém. Skúsenosti má aj s prípravou projektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Neváhajte sa obrátiť na Silviu, ak by ste sa radi informovali o aktuálnych možnostiach získať finančný príspevok. Ochotne vám pomôže aj s otázkami týkajúcimi sa implementácie projektov.

Projektový manažment a poradenstvo

Zuzana Olšová

Zuzana Olšová

Projektový manažér a grantový konzultant

Zuzana úspešne zabezpečuje projektové a finančné riadenie a monitorovanie viacerých veľkých národných, ako aj menších dopytovo-orientovaných projektov v oblasti informatizácie spoločnosti. Ako grantový konzultant vypracovala viacero žiadostí o NFP a štúdií uskutočniteľnosti. Keďže projekty pripravuje a následne aj realizuje, dokonale dokáže posúdiť nastavenie projektu, plynulé čerpanie či dosahovanie merateľných ukazovateľov. Venuje sa aj projektom pre neziskový sektor v oblasti bezpečnostnej politiky, kultúry a vzdelávania. Zuzanu je možné kontaktovať s akoukoľvek otázkou k implementácii projektov a rovnako aj v prípade, ak máte záujem o základné informácie k vyhláseným výzvam.

+421 908 127 783

Lucia Tomíková

Lucia Tomíková

Projektový manažér, Administrátor ekonomiky, účtovníctva

Lucia sa venuje projektovému a finančnému riadeniu projektov financovaných z rôznych operačných programov. Úspešne ukončila projekty financované z OP Ľudské zdroje či OP Integrovaná infraštruktúra. Zároveň pôsobí ako projektový manažér a kontaktná osoba pri veľkých projektoch zameraných na externé hodnotenie operačných programov, kde Octigon zastáva pozíciu hodnotiteľa. Okrem projektového manažmentu je Lucia zodpovedná aj za fakturáciu, prípravu podkladov pre účtovníctvo a účtovno-ekonomické štatistiky. Neváhajte sa na ňu obrátiť v prípade, že by ste sa chceli informovať o možnostiach implementácie projektov, spôsoboch vykazovania, podávaní žiadostí o platbu či plnení si zmluvných povinností. Vďaka svojim doterajším skúsenostiam vám ochotne poradí a odporučí čo najjednoduchšie riešenie.

+421 907 847 196

Verejné obstarávanie

Jana Takáčová

Jana Takáčová

Špecialista na verejné obstarávanie

Janka sa dokonale orientuje tak v zákone o verejnom obstarávaní, ako aj príručkách vydávaných v súvislosti s projektami financovanými Európskou úniou. Má za sebou úspešné ukončené obstarávania vyhlasované štátnou správou aj súkromnými právnickými osobami. Svoje prvé skúsenosti s verejným obstarávaním získala pri vyhlasovaní veľkých infraštruktúrnych projektov a v súčasnosti sa venuje všetkým druhom zákaziek. Úspešne absolvovala aj skúšky na odborného garanta. Vďaka právnickému vzdelaniu dokáže posúdiť zmluvné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou časťou dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Osloviť ju môžete s otázkami týkajúcimi sa komplexného procesu obstarávania či nastavenia podmienok. V prípade, že sa chcete zapojiť do verejného obstarávania ako uchádzač, neváhajte kontaktovať Janku aj v súvislosti s prípravou ponuky. Počas svojho pôsobenia v našej spoločnosti zabezpečila viacerým subjektom cestu od podania ponuky až k podpisu zmluvy. Zároveň bola súčasťou tímu, ktorý pripravoval ponuky do medzinárodných tendrov vyhlásených inými štátmi či niektorými zo štruktúr Európskej únie.

+421 948 387 600

Zamestnanci spoločnosti Octigon, a.s. disponujú nasledovnými certifikátmi

  • Certifikovaný manažér komplexných projektov IPMA stupeň B®
  • Projektový manažment – PRINCE2® Foundation
  • Certifikovaný expert podnikovej architektúry TOGAF® 9
  • Certifikovaný expert modelovania podnikovej architektúry ArchiMate® 2
  • Odborný garant verejného obstarávania
  • Manažér procesného riadenia
  • Manažér a audítor procesov vo verejnej správe
  • ITIL®4