Náš tím

Vedenie spoločnosti

Rudolf Vadovič

Rudolf Vadovič

Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

Riadi obchodné činnosti spoločnosti a venuje sa všetkým IT a technologicky pokročilým projektom v Octigone. V tíme predstavuje oporu v technologických otázkach. Skúsenosti z tejto oblasti získal počas svojho pôsobenia na Ministerstve spravodlivosti SR ako kľúčová osoba odboru riadenia a stratégie informačných systémov v období rokov 1995-2006. Svoj vzťah k technológiám a IT projektom začal budovať už počas vysokoškolského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a počas rokov pôsobenia na Ministerstve spravodlivosti SR sa k tomu pridalo aj mnoho skúseností z manažmentu projektov podporených zo zdrojov Európskej únie (najmä PHARE a EŠIF). V Octigone je zárukou budovania pevných vzťahov s klientami založených na vzájomnej dôvere a porozumení. Venuje sa projektovému riadeniu (certifikát IPMA B), Enterprise architektúre (certifikáty TOGAF a ArchimateII), sieťovým databázam a manažmentu.

+421 918 697 434

Rastislav Baďura

Rastislav Baďura

Predseda dozornej rady

Tvorí stratégiu a smerovanie spoločnosti. Tím čerpá z jeho skúseností z práce na európskych programoch a projektoch od roku 1994. Ako špičkový odborník na rozvojové programy participoval na projektoch pre viaceré štátne orgány (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR). Svoj vzťah k manažmentu a medzinárodným projektom si budoval už počas vysokoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a neskôr na Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhoročné skúsenosti s riadením tímov a manažmentom projektov zúročil v Octigone, kde sa dodnes venuje rozvoju malých a stredných podnikov (aj z pozície národného delegáta rámcového programu Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií – Horizont 2020 – v oblasti podpory malých a stredných podnikov), auditu projektov, ich príprave a finančnému manažmentu.

+421 905 345 599

Milan Šutjak

Milan Šutjak

Člen predstavenstva

Vedie konzultačný tím spoločnosti a je expertom pre procesnú analytiku implementácie projektov elektronických služieb eGovernmentu. V tíme riadi a navrhuje procesné systémy a opatrenia tak, aby každý člen využil svoj potenciál a zároveň napredoval vo svojej odbornosti s prirodzeným zápalom a motiváciou. Skúsenosti z oblasti analytiky a nastavenia procesov čerpá z dlhoročných (od 2001 až po súčasnosť) pracovných skúseností v rôznych oblastiach od realizácie internetových aplikácií, cez predaj IT riešení až po riadenie projektov podporených z verejných zdrojov z oblasti procesnej analýzy a architektúry informačných systémov. Svoj cit pre obchodné vzťahy a procesné riadenie začal rozvíjať už počas vysokoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jeho zápal sa pretavil do viacerých absolvovaných kurzov, ako napríklad IT – Enterprise architektúra a návrh a design Enterprise architektúry (certifikáty TOGAF a Archimate II). V Octigone je neúnavnou silou inovujúcou procesy v spoločnosti a vedie tím k ďalším a ďalším aplikáciám a k zjednodušovaniu práce na projektoch našich klientov.

+421 903 702 100

Office

Romana Kureková

Romana Kureková

Office manager

Romana Vás ako prvá v našej spoločnosti privíta. Je zodpovedná za plynulý chod recepcie a celej kancelárie. Zastrešuje administratívnu a organizačnú podporu spoločnosti. S nadšením pre zamestnancov organizuje aj team buildingy a iné firemné podujatia.

+421 948 352 900

Romana Kureková

Administrátor ekonomiky, účtovníctva a manažér kvality

Romana zabezpečuje ekonomicko-administratívnu podporu vedeniu spoločnosti, fakturáciu, prípravu cenových ponúk za spoločnosť, komunikáciu s úradmi a dodávateľmi. Zodpovedá tiež za prípravu podkladov pre účtovníctvo a účtovno-ekonomické štatistiky. Romana je taktiež zodpovedná za udržiavanie integrovaného systému manažérstva certifikovaného podľa noriem STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016. Sleduje kvalitu a stabilitu firemných procesov, ich riadenie a neustále zlepšovanie.

911700255

Grantové poradenstvo

Karol Stračár

Karol Stračár

Grantový konzultant

Karol sa špecializuje na prípravu projektov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce v rámci programov Interreg,programu Horizont 2020 v oblasti výskumu a vývoja a výzvam Európskej rady pre výskum. Venuje sa aj projektom v oblasti vedy, výskumu a inovácií financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a projektom pre podnikateľský sektor. Karola je možné kontaktovať pre informácie o programoch Interreg A a B a programe Horizont 2020.

+421 948 071 711

Helena Krempaská

Helena Krempaská

Grantový konzultant

Helena má dlhoročné skúsenosti s prípravou a vypracovaním úspešných žiadostí o NFP z rôznych operačných programov, s prípravou finančných analýz pre projekty EÚ, komplexných reštrukturalizačných programov pre zdravotnícke zariadenia, s koordináciou a implementáciou projektov EÚ vrátane následného monitoringu. Helenu je možné kontaktovať pre informácie o Integrovanom regionálnom operačnom programe a Operačnom programe Výskum a inovácie.

+421 917 497 078

Lucia Lanáková

Lucia Lanáková

Grantový konzultant

Príprave a implementácii projektov financovaných z fondov EÚ sa venuje už 9 rokov. Úspešne pripravila mnoho žiadostí o NFP v rámci neinvestičných projektov. Riadila a implementovala národné aj dopytovo-orientované projekty EÚ. V rámci projektového riadenia pôsobila na všetkých pozíciách projektového riadenia, verejného obstarávania aj publicity. Venuje sa príprave projektov v oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania a integrácie marginalizovaných rómskych komunít pre verejný, neziskový aj podnikateľský sektor a príprave projektov v oblasti životného prostredia. Luciu je možné kontaktovať pre informácie o Operačnom programe Ľudské zdroje a zároveň Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

+421 948 271 757

Projektový manažment a poradenstvo

Soňa Ondrkalová

Soňa Ondrkalová

Projektový manažér

Soňa ako projektový manažér má dlhoročnú prax v oblasti realizácie projektov z mnohých operačných programov. Úspešne zimplementovala viac ako 90 projektov v rámci OP Bratislavský kraj, Regionálneho OP, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie a OP Životné prostredie. Soňu je možné kontaktovať pre informácie o problematike implementácie projektov financovaných z fondov EÚ, ako aj pre informácie o Programe rozvoja vidieka a Operačnom programe Rybné hospodárstvo.

+421 948 026 637

Zuzana Olšová

Zuzana Olšová

Projektový manažér

Zuzana úspešne zabezpečuje projektové a finančné riadenie a monitorovanie viacerých veľkých národných projektov v oblasti informatizácie spoločnosti. Ako grantový konzultant vypracovala viacero žiadostí o NFP a štúdií uskutočniteľnosti. Venuje sa aj projektom pre neziskový sektor v oblasti bezpečnostnej politiky, kultúry a vzdelávania. Zuzanu je možné kontaktovať pre informácie o problematike implementácie projektov v oblasti informatizácie spoločnosti a rovnako pre informácie o Finančnom mechanizme EHP, Nórskom finančnom mechanizme, Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra a Operačnom programe Efektívna verejná správa.

+421 948 352 777

Verejné obstarávanie

Jana Takáčová

Jana Takáčová

Špecialista na verejné obstarávanie

Janka má skúsenosti s verejným obstarávaním veľkých infraštruktúrnych projektov. Prakticky však rieši všetky metódy verejného obstarávania vrátane EKS. Špecializuje sa aj na prípravu ponúk vo verejnom obstarávaní. Poradí tiež s výberom vhodného postupu verejného obstarávania a zabezpečí jeho komplexnú realizáciu. Janku je možné kontaktovať pre informácie o problematike verejného obstarávania.

+421 948 387 600

Zamestnanci spoločnosti Octigon, a.s. disponujú nasledovnými certifikátmi

  • Certifikovaný manažér komplexných projektov IPMA stupeň B®
  • Projektový manažment – PRINCE2® Foundation
  • Certifikovaný expert podnikovej architektúry TOGAF® 9
  • Certifikovaný expert modelovania podnikovej architektúry ArchiMate® 2