Náš tím

Vedenie spoločnosti

Rastislav Baďura

Rastislav Baďura

Predseda predstavenstva

Tvorí stratégiu a smerovanie spoločnosti. Tím čerpá z jeho skúseností z práce na európskych programoch a projektoch od roku 1994. Ako špičkový odborník na rozvojové programy participoval na projektoch pre viaceré štátne orgány (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR). Svoj vzťah k manažmentu a medzinárodným projektom si budoval už počas vysokoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a neskôr na Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhoročné skúsenosti s riadením tímov a manažmentom projektov zúročil v Octigone, kde sa dodnes venuje rozvoju malých a stredných podnikov (aj z pozície národného delegáta rámcového programu Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií – Horizont 2020 – v oblasti podpory malých a stredných podnikov), auditu projektov, ich príprave a finančnému manažmentu.

+421 905 345 599

Rudolf Vadovič

Rudolf Vadovič

Predseda dozornej rady

Riadi obchodné činnosti spoločnosti a venuje sa všetkým IT a technologicky pokročilým projektom v Octigone. V tíme predstavuje oporu v technologických otázkach. Skúsenosti z tejto oblasti získal počas svojho pôsobenia na Ministerstve spravodlivosti SR ako kľúčová osoba odboru riadenia a stratégie informačných systémov v období rokov 1995-2006. Svoj vzťah k technológiám a IT projektom začal budovať už počas vysokoškolského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a počas rokov pôsobenia na Ministerstve spravodlivosti SR sa k tomu pridalo aj mnoho skúseností z manažmentu projektov podporených zo zdrojov Európskej únie (najmä PHARE a EŠIF). V Octigone je zárukou budovania pevných vzťahov s klientami založených na vzájomnej dôvere a porozumení. Venuje sa projektovému riadeniu (certifikát IPMA B), Enterprise architektúre (certifikáty TOGAF a ArchimateII), sieťovým databázam a manažmentu.

+421 918 697 434

Milan Šutjak

Milan Šutjak

Člen dozornej rady

Vedie konzultačný tím spoločnosti a je expertom pre implementáciu projektov elektronických služieb eGovernmentu. Od roku 2007 bol zapojený v riadení strategických projektov rozvoja elektronickych služieb v SR - príprava konceptu Integrovaných obslužných miest IOMO, implementácia národnej siete širokopásmového internetu, projekty rozvoja elektronizácie regionálneho školstva. V tíme nastavuje a riadi procesné opatrenia tak, aby každý člen využil svoj potenciál a zároveň napredoval vo svojej odbornosti s prirodzeným zápalom a motiváciou. Je certifikovaným projektovým manžérom IPMA stupeň B.

+421 903 702 100

Office

Martina Breznická

Martina Breznická

Office manager a Administrátor ekonomiky, účtovníctva a manažér kvality

Martina Vás ako prvá v našej spoločnosti privíta. Je zodpovedná za plynulý chod recepcie a celej kancelárie. Zastrešuje administratívnu a organizačnú podporu spoločnosti. S nadšením pre zamestnancov organizuje aj team buildingy a iné firemné podujatia. Martina taktiež zabezpečuje ekonomicko - administratívnu podporu vedeniu spoločnosti, fakturáciu, prípravu cenových ponúk za spoločnosť, komunikáciu s úradmi a dodávateľmi. Zodpovedá tiež za prípravu podkladov pre účtovníctvo a účtovno - ekonomické štatistiky. Martina je taktiež zodpovedná za udržiavanie integrovaného systému manažérstva certifikovaného podľa noriem STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016. Sleduje kvalitu a stabilitu firemných procesov, ich riadenie a neustále zlepšovanie.

+421 948 352 900

Grantové poradenstvo

Helena Krempaská

Helena Krempaská

Grantový konzultant

Helena má dlhoročné skúsenosti s prípravou a vypracovaním úspešných žiadostí o NFP z rôznych operačných programov, s prípravou finančných analýz pre projekty EÚ, komplexných reštrukturalizačných programov pre zdravotnícke zariadenia, s koordináciou a implementáciou projektov EÚ vrátane následného monitoringu. Helenu je možné kontaktovať pre informácie o Integrovanom regionálnom operačnom programe a Operačnom programe Výskum a inovácie.

Lucia Lanáková

Lucia Lanáková

Grantový konzultant

Príprave a implementácii projektov financovaných z fondov EÚ sa venuje už 9 rokov. Úspešne pripravila mnoho žiadostí o NFP v rámci neinvestičných projektov. Riadila a implementovala národné aj dopytovo-orientované projekty EÚ. V rámci projektového riadenia pôsobila na všetkých pozíciách projektového riadenia, verejného obstarávania aj publicity. Venuje sa príprave projektov v oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania a integrácie marginalizovaných rómskych komunít pre verejný, neziskový aj podnikateľský sektor a príprave projektov v oblasti životného prostredia. Luciu je možné kontaktovať pre informácie o Operačnom programe Ľudské zdroje a zároveň Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

+421 948 271 757

Projektový manažment a poradenstvo

Eva Sasáková

Eva Sasáková

Projektový manažér

Eva ako projektový manažér má prax v oblasti realizácie projektov z mnohých operačných programov. Úspešne zimplementovala projekty v rámci OP Bratislavský kraj, Regionálneho OP, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie a OP Životné prostredie. Evu je možné kontaktovať pre informácie o problematike implementácie projektov financovaných z fondov EÚ, ako aj pre informácie o Programe rozvoja vidieka a Operačnom programe Rybné hospodárstvo.

+421 948 352 777

Zuzana Olšová

Zuzana Olšová

Projektový manažér

Zuzana úspešne zabezpečuje projektové a finančné riadenie a monitorovanie viacerých veľkých národných projektov v oblasti informatizácie spoločnosti. Ako grantový konzultant vypracovala viacero žiadostí o NFP a štúdií uskutočniteľnosti. Venuje sa aj projektom pre neziskový sektor v oblasti bezpečnostnej politiky, kultúry a vzdelávania. Zuzanu je možné kontaktovať pre informácie o problematike implementácie projektov v oblasti informatizácie spoločnosti a rovnako pre informácie o Finančnom mechanizme EHP, Nórskom finančnom mechanizme, Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra a Operačnom programe Efektívna verejná správa.

+421 908 127 783

Verejné obstarávanie

Jana Takáčová

Jana Takáčová

Špecialista na verejné obstarávanie

Janka má skúsenosti s verejným obstarávaním veľkých infraštruktúrnych projektov. Prakticky však rieši všetky metódy verejného obstarávania vrátane EKS. Špecializuje sa aj na prípravu ponúk vo verejnom obstarávaní. Poradí tiež s výberom vhodného postupu verejného obstarávania a zabezpečí jeho komplexnú realizáciu. Janku je možné kontaktovať pre informácie o problematike verejného obstarávania.

+421 948 387 600

Michaela Tóthová

Michaela Tóthová

Špecialista na verejné obstarávanie

Miška zabezpečuje verejné obstarávania pre klientov - podlimitné a nadlimitné zákazky aj zákazky s nízkou hodnotou. Zameriava sa aj na prípravu ponúk vo verejnom obstarávaní. Vie poradiť s výberom vhodného postupu verejného obstarávania a zabezpečí jeho komplexnú realizáciu. Mišku je možné kontaktovať pre informácie o problematike verejného obstarávania aj príprave ponúk.

+421 948 189 783

Zamestnanci spoločnosti Octigon, a.s. disponujú nasledovnými certifikátmi

  • Certifikovaný manažér komplexných projektov IPMA stupeň B®
  • Projektový manažment – PRINCE2® Foundation
  • Certifikovaný expert podnikovej architektúry TOGAF® 9
  • Certifikovaný expert modelovania podnikovej architektúry ArchiMate® 2